Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση της Kleopas Alliott σχετικά με τη Φορολογία Αφορολογήτων Αποθεματικών

Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισε πριν από την 1.1.2014, που προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει σήμερα, φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 15%.


Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.


Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του ως άνω συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία 5 έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...