Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Καθαρά κέρδη 47 εκατ. ευρώ για την INTERAMERICAN

Κατά το 2011, χρονιά κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά αισθάνθηκε έντονα στα μεγέθη της τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, η INTERAMERICAN επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματά της την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών και τη στερεότητα των οργανωτικών και δομικών χαρακτηριστικών της, που προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται άριστα στις ιδιαίτερες συνθήκες του διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος έκλεισε τη χρονιά εισφέροντας στην ACHMEA κέρδη μετά από φόρους 47 εκατ. ευρώ και υπερβαίνοντας, έτσι, κατά 77% τις προβλέψεις του, κυρίως λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων παραγωγής που πέτυχε σε όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων του.

Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη, που αντανακλούν την λειτουργική και παραγωγική ευρωστία της εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας τακτικά και έκτακτα κέρδη, δεν υπολογίζεται η απομείωση των ελληνικών ομολόγων λόγω της εθελουσίας συμμετοχής της στο PSI για τη στήριξη της οικονομίας της χώρας μας, που ήταν της τάξεως των 114 εκατ. και έφθασε, με λοιπές απομειώσεις από επενδύσεις και ακίνητα, στα 132 εκατ. ευρώ. Επίσης, η INTERAMERICAN πέτυχε κατά το 2011 να μειώσει περαιτέρω τις λειτουργικές δαπάνες της στα 93,4 εκατ., κατά 7,3% έναντι του 2010.

Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφθασαν τα 468,5 εκατ. ευρώ, κατά 1% πάνω από τον στόχο. Σε σχέση με το 2010, ενώ η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε στο σύνολό της μείωση 6,8%, η INTERAMERICAN περιόρισε την υποχώρηση των ασφαλίστρων μόλις στο 3,6%. Ειδικότερα, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών ασφαλειών ανήλθαν σε 232,7 εκατ. αυξημένα κατά 7,5% έναντι του 2010 (216,5 εκατ.), ενώ στις ασφάλειες ζωής έφθασαν τα 127,8 εκατ. συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών συμβολαίων και στις ασφάλειες υγείας τα 108 εκατ. Η νέα παραγωγή ζωής και υγείας μαζί έφθασε τα 50,5 εκατ. κινούμενη στα επίπεδα του 2010 και υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο κατά 47,8%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κλάδοι ζωής και υγείας στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς μειώθηκαν πέρυσι κατά 7,7%.

Πιο αναλυτικά ως προς τις δραστηριότητες, στις γενικές ασφάλειες υπήρξε μια ισορροπημένη διασπορά πωλήσεων στα κανάλια διανομής με διακριτή την ιδιαίτερη δυναμική του πρακτορειακού δικτύου και των απευθείας πωλήσεων. Στον κλάδο ζωής και υγείας, οι αυξημένες πωλήσεις unit linked προϊόντων και προγραμμάτων υγείας αντιστάθμισαν τις απώλειες από ακυρώσεις, με τη μεγαλύτερη εισφορά σε νέα παραγωγή, μεταξύ των καναλιών διανομής, από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων. Επισημαίνεται η σημαντική βελτίωση του combined ratio στους κλάδους γενικών ασφαλειών και υγείας, που έχει μειωθεί στο 96% και 69,2% αντιστοίχως, κυρίως χάρη στη βελτίωση της διαχείρισης ζημιών.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Η INTERAMERICAN συνεχίζει την εφαρμογή ενός πλάνου με ορίζοντα τριετίας, του οποίου οι βασικές προτεραιότητες υποστηρίζουν από κάθε πλευρά την εταιρική φερεγγυότητα και περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο προτάσσει την εφαρμογή ενός προγράμματος επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, με εστίαση στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας μέσω προγραμμάτων και υπηρεσιών που τυποποιούνται και απλοποιούνται, με πολιτική πολυκαναλικής διανομής που αυξάνει τις επιλογές του καταναλωτή, σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, όπου έχουν επενδυθεί ήδη 6 εκατ. ευρώ και προβλέπονται άλλα 18 εκατ. στο σχέδιο τριετίας 2012 – 2014 και ακόμη, με την εισαγωγή νέων αποτελεσματικών εφαρμογών διαχείρισης. Επίσης, η INTERAMERICAN επενδύει κατά προτεραιότητα στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.

Ο Γιώργος Κώτσαλος(photo), διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, επισημαίνει σχετικά: “Σε αυτή την περίοδο της απόλυτης αβεβαιότητας επιτυγχάνουμε την απόλυτη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας της INTERAMERICAN με υψηλό περιθώριο φερεγγυότητας και ισχυρό – καθαρό ισολογισμό. Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και ενδελεχή εσωτερικό έλεγχο. Δημιουργούμε συστήματα παροχής και διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών που δεν αντιγράφονται, με καινοτομίες -back to front, e-services, διανομή, συνεργασίες κ.λπ.- που παρέχουν στον καταναλωτή ό,τι έχει ανάγκη σε υψηλή ποιότητα και προσιτό κόστος. Ήδη, λειτουργούμε με όρους Solvency II στα σημαντικά ζητούμενα. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη σταθερή υποστήριξη των ισχυρών μετόχων μας, δίνουν στην INTERAMERICAN σημαντικό προβάδισμα στην αγορά και προοπτική αειφορίας”.

Εξάλλου, ο David Sanderse, που πρόσφατα διαδέχθηκε στη θέση του προέδρου της INTERAMERICAN τον Thomas Rijckevorsel, εκ μέρους των μετόχων δήλωσε: “Η INTERAMERICAN έχει πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα, αν λάβουμε υπ’ όψιν την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Έχει αποδείξει την εμπειρογνωμοσύνη της όσον αφορά στην οικονομική πολιτική της και την εστίαση στους ασφαλισμένους της, αλλά και τη δυνατότητα να συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στην ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας. Η ACHMEA είναι απολύτως δεσμευμένη έναντι των αναγκών πελατών και εργαζομένων στην Ελλάδα και την υπολογίζει, μέσω της παρουσίας της INTERAMERICAN, ως μια από τις μακροπρόθεσμα αναπτυσσόμενες ασφαλιστικές αγορές για τις δραστηριότητές της εκτός Ολλανδίας”.

Οι μέτοχοι

Τα αποτελέσματα του 2011 ανακοίνωσε στις 13 Μαρτίου και η ACHMEA. Ο μητρικός Όμιλος της INTERAMERICAN πέτυχε τακτικά κέρδη προ φόρων 51 εκατ. ευρώ, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να παραμένουν σταθερά στα 20 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των πολύ καλών επιδόσεων στα αποτελέσματα των κλάδων ζημιών – ατυχημάτων και υγείας, δεδομένου ότι στα ίσα αποτελέσματα του κλάδου ζωής υπήρξε αντίκτυπος από τις απομειώσεις επενδύσεων και τις εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η ACHMEA συμπεριέλαβε στα αποτελέσματα του 2011 την εθελοντική συμμετοχή της INTERAMERICAN στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας (PSI).

Ο δείκτης φερεγγυότητας της ACHMEA παραμένει πολύ υψηλός, στο 204%. Σε ζήτημα προτεραιότητας ανάγεται για την ACHMEA, όσον αφορά τις δραστηριότητες στην έδρα, ο έλεγχος του κόστους στον τομέα υγείας, στον οποίο η ACHMEA είναι ο πρώτος σε μέγεθος ασφαλιστής στις Κάτω Χώρες και πανευρωπαϊκά. “Εν όψει της παρατεινόμενης οικονομικής αστάθειας, ο έλεγχος του κόστους και η μείωση της πολυπλοκότητας θα συνεχίσουν να αποτελούν υψηλές προτεραιότητες για το διοικητικό μας συμβούλιο, στον βαθμό που επιδιώκουμε διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας μας” υπογράμμισε σχετικά ο Willem van Duin, πρόεδρος του Δ.Σ. της ACHMEA.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...