Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Η INTERAMERICAN αναπτύσσει τα δίκτυα συνεργατών πωλήσεων

Στο πλαίσιο της συμμετρικής και ισορροπημένης ανάπτυξης της πολυκαναλικής διανομής, που αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή για την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών της, η INTERAMERICAN ενισχύει την ανάπτυξη των δικτύων agency της εταιρείας και συνεργαζομένων πρακτόρων – μεσιτών, παράλληλα με την ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων.

Στο δίκτυο agency, που αποτελεί την κύρια «πηγή» παραγωγής στους κλάδους ζωής και υγείας (79% επί του συνόλου κατά το 2012), ενισχύεται ιδιαίτερα η προηγμένη βαθμίδα των financial planners. Οι 92 πιστοποιημένοι στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό ασφαλιστικοί σύμβουλοι της INTERAMERICAN έχουν παρακολουθήσει το σύνθετο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Achmea Academy, ενώ 48 ακόμη συνεργάτες ξεκίνησαν στον νέο κύκλο εκπαίδευσης – πιστοποίησης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει υποδεχθεί κατά την τελευταία τριετία (2010-2012) 1.261 υποψήφιους συνεργάτες, από τους οποίους 438 έχουν λάβει το πιστοποιητικό ασφαλιστικού συμβούλου. Στόχος της εταιρείας είναι φέτος να πιστοποιηθούν 350 νέοι συνεργάτες.

Η συνεργασία με πράκτορες  και μεσίτες έχει ανεβάσει τον  αριθμό των συνεργαζομένων στους 945, με πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από την πλευρά του δικτύου όσον αφορά τη συνεργασία, που υπερβαίνει το 80%. Οι δύο στις τρεις συνεργασίες διέπονται, ήδη, από τον όρο της είσπραξης των ασφαλίστρων από την INTERAMERICAN, η οποία κατά τα πέντε χρόνια ανάπτυξης του δικτύου έχει προωθηθεί στη δεύτερη θέση προτίμησης των συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών. Με 140 νέες συνεργασίες από τις αρχές του έτους έως σήμερα, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην πρωτοποριακή κίνηση της δημιουργίας κέντρου συνεργαζομένων πρακτόρων που εξασφαλίζει ουσιαστικές παροχές και διευκολύνσεις (τεχνολογική – γραμματειακή υποστήριξη και στέγη με χαμηλό κόστος) στους συνεργάτες που επιλέγουν να ενταχθούν στο κέντρο. Το πρακτορειακό δίκτυο διακρίνεται, κυρίως, στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, ενώ αποκτά σταδιακά αξιόλογη δυναμική και στον κλάδο υγείας.

Τόσο το δίκτυο agency όσο και το πρακτορειακό, υποστηρίζονται προνομιακά από τις τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής της INTERAMERICAN στην πληροφόρηση και στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη (έκδοση συμβολαίων, αποζημιώσεις), μέσω της mobile εφαρμογής της λειτουργικής πλατφόρμας «askme». Στο «askme» καταγράφηκαν κατά το 2012 συνολικά 8.526 χρήστες από τα δίκτυα. Παράλληλα, συνεχής είναι η υποστήριξη των δικτύων στον εκπαιδευτικό τομέα, με την εφαρμογή προωθημένων λειτουργικών εργαλείων και εφαρμογών distance learning, e-training και e-testing, μέσω των τακτικών συνεργασιών με ελληνικά πανεπιστήμια και των εταιρικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Το 2012 οργανώθηκαν 78 σεμινάρια με συμμετοχή περισσοτέρων από 5.000 συνεργατών.

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Διακριτή μεταχείριση από το Υπ. Ανάπτυξης στις αιτήσεις θεραπείας καταγγέλλει ο ΣΠΕΦ

Επιστολή προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης απέστειλε ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά), καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες και διακριτή μεταχείριση στην εφαρμογή των ν. 4098/2012 και ν. 4146/2013, όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την αναμόρφωση του απολογισμού των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών επενδύσεων στα πλαίσια του αναπτυξιακού ν. 3299.

Όπως επισημαίνει ο ΣΠΕΦ, δεν προκύπτει από πουθενά ούτε και συνάδει με την λογική η δυνατότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης να μην αποδέχεται αιτήσεις θεραπείας επενδυτών που οριζόντια, άδικα και αναδρομικά «κουρεύτηκε» ο απολογισμός των επενδύσεων τους στις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης του Υπουργείου βάσει ενός ενιαίου και αυθαίρετου πίνακα τυποποιημένου κόστους φωτοβολταϊκών επενδύσεων όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) του Υπουργείου το 2011 και εφαρμόστηκε αναδρομικά οδηγώντας σε καταστροφικά ποσοστά περικοπών άνω του 20%.  Είναι απολύτως εκτός πνεύματος νόμου και λογικής η εξέταση αιτήσεων θεραπείας για περιπτώσεις μόνο όταν ο ίδιος αυτός αυθαίρετος πίνακας ενσωματώθηκε σε Υπουργικές Αποφάσεις το 2012 και όχι στην πρότυπη μορφή του ως ισοπεδωτικά εφαρμόστηκε από το 2011 από την Κ.Γ.Ε. αναδρομικά και σε προγενέστερα της έκδοσης του αιτήματα.

Καταλήγοντας ο ΣΠΕΦ ζητάει από την Πολιτική ηγεσία την ισότιμη και επί της ουσίας εφαρμογή του ν. 4146 για όλους τους θιγόμενους που υπέβαλαν αιτήματα θεραπείας επί της αναμόρφωσης του απολογιστικού κόστους των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης στην βάση των ατομικών εκθέσεων πιστοποίησης του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (ΚΟΕ) και μέχρι του ύψους των Αποφάσεων Υπαγωγής.

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Kleopas Alliott: οι αλλαγές στον υπολογισμό των παροχών σε είδος

Οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των €300 ανά φορολογικό έτος.

Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία 3 έτη.

Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται με τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος.

Η προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών θεωρείται δάνειο. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Οι διεθνείς πρακτικές στην ασφάλιση υγείας και η INTERAMERICAN

Πλεονέκτημα τεχνογνωσίας και δυναμικής προοπτικής εξασφαλίζει  στην INTERAMERICAN η άμεση επαφή και σχέση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που έχει αναπτύξει η εταιρεία στον τομέα της υγείας. Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία ACHMEA είναι πρώτη πανευρωπαϊκά στις ασφαλίσεις υγείας, ενώ η INTERAMERICAN αποτελεί μέλος – το μοναδικό από την Ελλάδα- του International Federation of Health Plan, που διερευνά τις εξελίξεις στον κλάδο σε συνάρτηση με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει  για την INTERAMERICAN ως αναγκαία η συμπληρωματικότητα και συνεργασία των δημοσίων και ιδιωτικών συστημάτων υγείας, όπως τονίζει ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ζωής και υγείας της εταιρείας και πρόεδρος της Insurance Europe General Health Committee (Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Επιτροπή Υγείας) του Insurance Europe, θεσμικού φορέα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Ο κ. Βελιώτης επισημαίνει πως στα διαχειριστικά ζητήματα υγείας στο ελληνικό σύστημα  παραμετροποιούνται η εξοικονόμηση πόρων, η στάση των γιατρών και λοιπών φορέων, η αντιστοιχία παροχών-εισφορών, η ύπαρξη αναλογιστικών μελετών, η υποστήριξη με μηχανογραφικά συστήματα. Με δεδομένη την αδυναμία λύσεων σε αυτά τα ζητήματα, η INTERAMERICAN υποστηρίζει την προοπτική των «συγκοινωνούντων δοχείων» στην ασφάλιση και στις υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με διεθνώς εφαρμοσμένα και επιτυχημένα μοντέλα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως είναι το ολλανδικό.

«Η ACHMEA διαθέτει μεγάλη εμπειρία δραστηριοποίησης όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και σε χώρες όπου η δημόσια ασφάλιση στην υγεία συνεργάζεται άψογα με την ιδιωτική. Στην Ολλανδία, το κράτος συνεργάζεται επάνω σε συμφωνημένο πακέτο παροχών με τις ασφαλιστικές, με τον πολίτη να έχει την ελευθερία να επιλέγει αυτό το πακέτο από την ασφαλιστική εταιρεία που προτιμά. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτό το πρόγραμμα, επιδοτείται από το κράτος. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική φυσικά. Αυτό το μοντέλο είναι προχωρημένο και θεωρείται από τα καλύτερα βάσει διεθνών δεικτών αξιολόγησης. Ωστόσο, υπάρχουν ενδιάμεσα μοντέλα, που είναι προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες κάθε χώρας, στα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και ρυθμιστικά χαρακτηριστικά της», υπογραμμίζει το διεθνώς διακεκριμένο στέλεχος της INTERAMERICAN.

Σημειώνεται ότι η  εταιρεία έχει αναπτύξει τις ασφαλίσεις υγείας στην Ελλάδα στη βάση ενός ολοκληρωμένου  συστήματος υγείας, του Medisystem, και όχι μεμονωμένων προγραμμάτων. Με το Medisystem, που είναι οργανωμένο πάνω σε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων αλλά και ιδιόκτητων υποδομών (Αθηναϊκή Mediclinic, πολυϊατρείο Medifirst, Άμεση Ιατρική Βοήθεια – Γραμμή Υγείας 1010), επιτυγχάνεται μια κάθετη και πλήρης διαχείριση κάθε περιστατικού, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι τη νοσηλεία και τη χειρουργική αντιμετώπιση, με απόλυτο έλεγχο του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

 Το δίκτυο υγείας Medisystem διαθέτει 1.302 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με 132 εντεταγμένους νέους συνεργάτες κατά το 2012, 233 διαγνωστικά κέντρα και 17 κλινικές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το δίκτυο χειρουργών–ειδικών συνεργατών που αμείβονται απευθείας από την εταιρεία για κάθε επέμβαση και του δικτύου προασφαλιστικού ελέγχου με 189 ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, που ολοκληρώθηκε το 2012. Αξίζει να σημειωθεί η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής στη διαχείριση των συμβολαίων υγείας. Με το ειδικό λογισμικό σύστημα Genius αναλύονται γρήγορα και μεθοδικά τα δεδομένα και η εφαρμογή του συμβάλλει στην τυποποίηση της διαχείρισης και της σωστής εκτίμησης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Σημαντική συμμετοχή της επιστημονικής ομάδας του Ε.Ι.Α.Χ. στο διεθνές συνέδριο ICPIC 2013 στην Γενεύη


To EIAX  συμμετείχε με  3 εγκεκριμένες εργασίες, που εκπονήθηκαν από την επιστημονική ομάδα Υγείας, και παρουσιάστηκαν στις 25 Ιουνίου 2013 στο Διεθνές συνέδριο με τίτλο “International conference on Prevention & Infection Control”  που έλαβε χώρα στη Γενεύη, από τον Δρ Πάνο Ευσταθίου, οι εργασίες με θέματα:

1)      «Εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών»
2)    «Μεταβολή επιδημιολογικών δεδομένων σε μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού (Cu+)»
3)     «Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας»
4)    Η διαδικασία ελέγχου του τελικού προϊόντος από αντιμικροβιακό χαλκό  (Cu+) ως μέθοδος διασφάλισης – πιστοποίησης της αντιμικροβιακής του δράσης.


Το συνέδριο αφορούσε στην πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών που κάνουν την επανεμφάνιση τους τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπως ο πυρετός του Δυτικού Νείλου και η Ελονοσία, που λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης εισροής μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τελευταίοι είναι φορείς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ενώ παράλληλα η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά εξακολουθεί να προβληματίζει τους επιστήμονες.

Χαρακτηριστικά ο ιατρός Πάνος Ευσταθίου παρουσιάζοντας τις έρευνες, ανέφερε: “Είναι πλέον πραγματικότητα ότι η εφαρμογή των κραμάτων χαλκού με αντιμικροβιακή δράση ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Η παραπάνω δράση θα μειώσει το μικροβιακό φορτίο με  ευεργετικές συνέπειες στην Υγεία των πολιτών.

Τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων που συμμετείχαν στο Συνέδριο και κατά της διάρκεια της παρουσίασης ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου δέχθηκε δημόσια συγχαρητήρια από την καθηγήτρια του Τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου “John Hopkins” και συγκεκριμένα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στην Βαλτιμόρη, δρ. Trish Perl, MD, Msc.

Η δρ.  Perl ανέφερε ότι: “οι εργασίες του Δρ. Πάνου Ευσταθίου και του Ε.Ι.Α.Χ. είχαν το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον από όλες τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο”.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...